Haverford
Logo
StatsSummary • 1st • 2nd Muhlenberg
Logo
Haverford 1 2 - 3
Muhlenberg 1 3 - 4
Last play: End of period [90:00].